• ورود / ثبت نام
  • 88206910-88206911

 

معرفي كامل ويژگي هاي بيمه نامه هاي عمر و سرمايه گذاري شركت بيمه پارسيان

 

تاريخچه فعاليت:

شركت بيمه پارسيان (سهامي عام) با شماره ثبت ٢٠٠٧٢٢ و طي مجوز شماره ٥٢٠٠ مورخ 28/02/1382 بیمه مرکزی جمهوری

اسلامي ايران، تاسيس شده است و طي سال هاي گذشته همواره جز ١٠٠ شركت برتر كشور بوده است . شايان ذكر است شروع

فعاليت شركت بيمه پارسيان در زمينه بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري از ابتداي سال ١٣٨٧ بوده است.

تعهدات شركت بيمه پارسيان:

در صورت فوت بيمه شده در طول مدت بيمه ، مجموع سرمايه فوت بيمه نامه (فوت به هرعلت) به علاوه اندوخته سرمايه گذاري و

سرمايه فوت براثر حادثه (در صورت فوت براثر وقوع حادثه) به استفاده كنندگان پرداخت مي گردد. همچنين در صورت حيات

بيمه شده در پايان قرارداد، اندوخته سرمايه گذاري به صورت يكجا يا در قالب مستمري قابل پرداخت است.

تضمين تعهدات:

بيمه پارسيان با داشتن ٤٠٠٠ ميليارد ريال سرمايه پرداخت شده، سومين شركت بيمه كشور تلقي مي گردد و بر اساس گزارش

اخير بيمه مركزي ايران رتبه اول را در بين شركت هاي خصوصي از لحاظ حضور در بازار بيمه، توانايي مالي و گزارشگري مالي به

خود اختصاص داده است. همچنين بيمه نامه هاي عمر و سرمايه گذاري پارسيان تحت نظارت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

صادر شده و بخشي از تعهدات تحت پوشش آن در صورت فوت و يا پرداخت اندوخته سرمايه گذاري، توسط بيمه مركزي ايفا

مي گردد.

ويژگي هاي كلي بيمه نامه هاي عمر و سرمايه گذاري:

١- انعطاف پذيري بيمه نامه ها: هر يك از افراد (بيمه گذاران) مي توانند با توجه به توان مالي خود، مبلغي را به عنوان حق بيمه تعيين كرده و نحوه پرداخت آن را نيز در مقاطع ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و يكجا انتخاب نموده و سپس متناسب با اين مبلغ، سرمايه اي را نيز بعنوان سرمايه فوت و ديگر پوشش هاي بيمه نامه تعيين نمايند.

٢- صدور بيمه نامه متناسب با ويژگي هاي افراد: بيمه نامه بصورت انفرادي براي هريك از متقاضيان صادر شده و ويژگي هاي سني، سلامتي و نوع فعاليت هاي افراد مبنای محاسبات بيمه نامه خواهد بود.

٣- امكان ارائه بيمه نامه براي تمام افراد در هر سني تا ٦٥ سالگي براي مدت حداقل ٥ سال

٤- امكان تغيير شرايط بيمه نامه در هر سال بيمه اي: بيمه گذار ميتواند در صورت تمايل، شرايط بيمه نامه را متناسب با شرايط خود در هر سال تغيير دهد.

٥- تشكيل اندوخته سرمايه گذاري از محل حق بيمه هاي پرداختي: مبالغ پرداختي بيمه گذار پس از كسر حق بيمه پوشش هاي بيمه اي و هزينه هاي بيمه نامه به اندوخته افزوده شده و به مبالغ اندوخته سود تضميني تخصيص مييابد.

٦- تخصيص سود مشاركت در منافع به مبالغ اندوخته: در پايان هر سال درصورت كسب سود مازاد از محل سرمايه گذاري اندوخته بيمه نامه ها، ٨٥ % اين سود نيز به عنوان سود مشاركت در منافع به اندوخته بيمه نامه ها اضافه مي شود.

مزاياي بيمه اي بيمه نامه:

١- تعيين سرمايه فوت به انتخاب بيمه گذار: هر فرد ميتواند بسته به نياز خود، سرمايه پوشش فوت را به دلخواه از ٣٠ ميليون تا ٥ ميليارد ريال متناسب با مبلغ حق بيمه پرداختي انتخاب نمايد. اين سرمايه از زمان صدور بيمه نامه و درصورت پرداخت حق بيمه ها، به عنوان تعهد شركت بيمه در قبال بيمه شده برقرار بوده، و درصورت فوت به هر علت به استفاده كنندگان تعيين شده پرداخت مي شود.

٢- سرمايه فوت در اثر حادثه: در صورت بروز حادثه كه منجر به فوت بيمه شده گردد، سرمايه فوت در اثر حادثه پرداخت مي گردد.

٣- امراض خاص: در صورت بروز بيماري هاي صعب العلاج كه منجر به بستري شدن بيمه شده در بيمارستان گردد، هزينه هاي بيمارستاني تا سقف مقرر پرداخت مي گردد. بيماري هاي تحت پوشش شامل سكته قلبي، سكته مغزي، جراحي قلب باز، سرطان و پيوند اعضاي اصلي بدن مي باشد.

٤- غرامت نقص عضو يا از كارافتادگي دائم ناشي از حادثه معادل سرمايه فوت اصلي بيمه نامه تا سقف ٥ ميليارد ريال متناسب با درصد نقص عضو يا ازكارافتادگي خواهد بود و پس از ارسال مدارك مورد نياز و تاييد پزشك معتمد پرداخت مي گردد.

٥- پوشش اضافي معافيت از پرداخت كل حق بيمه در صورت از كارافتادگي دائم و كامل ناشي از بيماري يا حادثه

٦- معافيت از پرداخت حق بيمه پوشش هاي بيمه اي و هزينه هاي بيمه نامه در صورت از كارافتادگي دائم و كامل

٧- پوشش اضافي پرداخت سرمايه بيكاري در صورت از كارافتادگي دائم و كامل ناشي از بيماري يا حادثه

٨- پوشش اضافي مستمري از كارافتادگي در صورت از كارافتادگي دائم و كامل

٩- پرداخت مقرري روزانه بستري شدن در مراكز درماني: در صورت بروز حادثه كه منجر به آسيب و بستري شدن بيمه شده در مراكز درماني مجاز گردد، غرامت روزانه بستري خواهد شد.

١٠- پوشش پرداخت هزينه پزشكي در اثر حادثه: در صورت بروز حادثه كه منجر به آسيب بيمه شده گردد، تا ٢٠ درصد سرمايه فوت بر اثر حادثه يا سرمايه نقص عضو هر كدام بيشتر باشد تا سقف چهارصد ميليون ريال بابت هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه پرداخت مي گردد.

١١ - معافيت سرمايه هاي پرداختي بيمه نامه از قوانين ماليات درآمد و نيز قوانين انحصار وراثت: بيمه گذار ميتواند هريك از اعضاي خانواده خود را به عنوان استفاده كننده (گان) از منافع بيمه نامه تعيين كرده تا در صورت فوت، سرمايه هاي بيمه نامه بدون طي مراحل انحصار وراثت به آنان پرداخت گردد.

مزاياي استفاده از اندوخته بيمه نامه براي بيمه گذار:

١- دريافت وام از محل بيمه نامه تا سقف ٩٠ % ارزش بازخريدي از انتهاي سال دوم: اين وام بدون نياز به ضامن يا سپردن وثيقه پرداخت ميشود. با دريافت وام ارزش بازخريدي و اندوخته بيمه نامه كاهش نمي يابد. ميزان سود وام، ٤ درصد بيشتر از سود تضميني و بازپرداخت آن حداكثر ٤ ساله خواهد بود.

٢- برداشت بخشي از اندوخته بيمه نامه از انتهاي سال دوم بيمه نامه: بيمه گذار از ابتداي سال سوم مي تواند بخشي از اندوخته سرمايه گذاري بيمه نامه را برداشت و براي رفع نيازهاي مالي خود يا خانواده اش هزينه نماید.

٣- تخصيص سود مشاركت در منافع به اندوخته بيمه نامه در صورت استحصال سود قطعي بيش از سود تضميني: ميزان سود قطعي تخصيص يافته به اندوخته بيمه نامه هاي عمر و سرمايه گذاري پارسيان طي سالهاي ١٣٨٨ تا 1397 به ترتیب %٢٤، 26%، 26.5%، 26.7%، 24%، 23%، 20.1%، 18%،17% و 19% بوده است.

٤- دريافت اندوخته بيمه نامه در پايان قرارداد بصورت يكجا يا در قالب مستمري: بيمه گذار ميتواند در پايان مدت بيمه نامه مبلغ ارزش بازخريدي بيمه نامه خود را بصورت يكجا يا در قالب مستمري دريافت نمايد. اين مبالغ مي تواند به عنوان مكمل حقوق بازنشستگي مورد استفاده قرار گيرد. روش استفاده از ارزش بازخريدي به اختيار بيمه گذار مي باشد.

٥- معافيت مبالغ دريافتي از شركت بيمه، از قوانين ماليات بر درآمد

مزاياي بيمه نامه هاي شركت بيمه پارسيان:

١- تخصيص سود بصورت روزشمار به مبالغ اندوخته: نحوه تخصيص سود به اندوخته در بيمه پارسيان به صورت روزشمار مي باشد. بر اين اساس، اندوخته بيمه نامه تا تاريخ استفاده از آن (از جمله برداشت از اندوخته، وام، بازخريد و ...) به صورت روزانه محاسبه شده، و سهم بيمه گذار از سود در بين سال نيز پرداخت مي گردد. اين ويژگي باعث مي گردد درصورت پرداخت مبالغ حق بيمه قبل از سررسيد، براي مبالغ پرداخت شده از تاريخ پرداخت، سود محاسبه شده و اين موضوع منجر به افزايش اندوخته بيمه نامه مي گردد. همچنين اين موضوع باعث افزايش ٥ الي ١٠ درصدي منافع حاصل از بيمه نامه در صورت استفاده از اندوخته در بين سال بيمه اي خواهد شد.

٢- افزايش اندوخته بيمه نامه در صورت پرداخت حق بيمه قبل از سررسيد: با توجه به اينكه تخصيص سود به مبالغ اندوخته بيمه نامه از تاريخ پرداخت مبالغ حق بيمه ميباشد، پرداخت حق بيمه ها قبل از تاريخ سررسيد، باعث افزايش اندوخته و ارزش بازخريدي بيمه نامه مي شود.

٣- عدم وجود جريمه ديركرد در صورت تاخير در پرداخت حق بيمه: لازم بذكر است تاخير در پرداخت حق بيمه موجب كاهش اندوخته و ارزش بازخريدي بيمه نامه خواهد شد.

٤- تداوم پوشش هاي بيمه اي درصورت وجود اندوخته بيمه نامه: درصورت عدم پرداخت حق بيمه تا تاريخ سررسيد آن، به منظور تداوم پوشش هاي بيمه اي، حق بيمه مربوط به پوشش هاي بيمه اي و هزينه هاي بيمه نامه از اندوخته آن كسر شده و تا زماني كه اندوخته بيمه نامه كفاف حق بيمه ها و هزينه هاي بيمه نامه را داشته باشد پوشش هاي بيمه اي تداوم خواهد داشت. در صورتي كه اندوخته بيمه نامه، كفاف پوشش هاي بيمه اي و هزينه هاي بيمه نامه را ندهد و در اين مدت فوت يا حادثه اي براي بيمه شده واقع شود، بيمه گر هيچگونه تعهدي نسبت به پرداخت غرامت يا ضرر و زيان وارده نخواهد داشت. در هر صورت مبناي تخصيص سود به اندوخته بيمه نامه، تاريخ وصول مبالغ حق بيمه خواهد بود.

٥- امكان اطلاع بيمه گذار از وضعيت بيمه نامه هاي خود از طريق سامانه اينترنتي بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري بصورت آنلاین.

 

روش صدور  رشته عمر : 
1تکمیل فرم پیشنهاد و ارسال به همراه کارت ملی توسط بیمه گذار
2بررسی فرم پیشنهاد و سایر مدارک توسط شرکت بیمه
3صدور بیمه نامه در صورت تکمیل صحیح فرم مذکور توسط بیمه گذار
نکات مهم: 
نکته 1:ارائه اصل فرم پیشنهاد پر شده توسط بیمه گذار در تمامی رشته ها ضروری است.
  
پکیج ها
ردیف حق بیمه سال اول  سرمایه فوت  پوشش ها 
 فوت در اثر حادثه  نقص عضو  امراض خاص  معافیت از کار افتادگی  غرامت روزانه بیمارستانی  هزینه پزشکی  سرمایه بیکاری  درآمد مستمری از کار افتادگی دائم و کامل 
1       12,000,000       300,000,000        300,000,000   300,000,000     90,000,000 دارد                     -                          -                          -                -  
2       20,000,000       300,000,000        300,000,000   300,000,000     90,000,000 دارد                     -                          -                          -                  2
3       30,000,000       500,000,000        500,000,000   500,000,000   150,000,000 دارد                     -      100,000,000                       -                  2
4       40,000,000       500,000,000        500,000,000   500,000,000   150,000,000 دارد     2,500,000   100,000,000                       -                  2
5       50,000,000       600,000,000        600,000,000   600,000,000   180,000,000 دارد     3,000,000   120,000,000   600,000,000               2

 

لازم به ذکر است افراد بیکار، خانه دار، بازنشسته، محصل و دانشجو، در صورتیکه شاغل نباشند، یا افرادی که طی مدت بیمه به 65 سالگی میرسند، مشمول پوشش های ذیل نمی شوند:

1. شرایط اختصاصی پوشش اضافی مستمرق و از کار افتادگی

2. شرایط اختصاصی پوشش اضافی پرداخت سرمایه بیکاری در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده

3. شرایط اختصاصی پوشش اضافی معافیت از پرداخت حق بیمه , بیمه عمر و سرمایه گذاری

 

گواهي اطلاع بيمهگذاران از طرح ويژه اعطاي سهام شركت بيمه پارسيان

پیشنهاد بیمه عمر انفرادی

گواهی اطلاع بیمه گذاران از شرایط بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری

 

برای دریافت فرم های مربوطه کلیک کنید

 

 

شرکت آرسین پل آسیا (سهامی خاص) فعالیت خود را در زمینه بازرگانی، با واردات کاغذهای صنعتی ازجمله کاغذهای کرافت لاینر و گلاسه در سال 1392 (هجری شمسی) آغاز نمود و همگام با استاندارهای جهانی با توسعه فعالیت های خود، گروه محصولات لوازم التحریر، لوازم اداری، قلمهای خودنویس نفیس (لوکس) و کاغذهای تحریر را نیز به سبد محصولات خود افزوده است. شرکت آرسین بعنوان یکی از شرکای تجاری مجموعه معظم گلدیران، در حال حاضر بعنوان تنها تامین کننده تمامی کارتنهای محصولات تولیدی گروه گلدیران، همواره سعی در بهبود کیفیت محصولات و خدمات قابل ارائه با رویکرد کاهش هزینه داشته است. اين شركت از بدو تاسيس، با تكيه بر دانش سرمايه هاي انساني خود و بهره گیری از توانمندیهای داخلی و خارجی، توانسته است رشد قابل ملاحظه اي در حوزه فعالیتهای کاری خود بدست آورده و سهم قابل ملاحظه ای از بازار کسب و کار را به خود اختصاص دهد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آرسین پل آسیا می‌باشد.

لطفا چند لحظه صبر کنید

پیام

پیام

پیام

پیام

Top